உலகின் சிறந்த பத்து இலவச மியூசிக் பிளேயர்கள் | TOP 10 BEST & FREE MUSIC PLAYERS

பொழுதுபோக்கு என்ன்பது ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுபடும் அவர்களது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வேறுபடகூடியது என்றாலும் அனைவருக்கும் இசை மீது ஒரு தணியாத  தாகம் உண்டு. பாடல்களை கேட்ட படியே கணணியில் வேலை செய்வது, இணையத்தில் உலா வருவது ஒரு அலாதிப்பிரியம் தான். அவ்வாறான இசையை கேட்டு மகிழ மியூசிக் பிளேயர்கள் அவசியம். இதோ உலகின் சிறந்த பத்து இலவச மியூசிக் பிளேயர்கள்.

1. iTunes

ITunes is a player; a media browser and organiser, and a tool to help set up your iPod, iPhone and iPad. The iTunes Store helps you to discover new content, and of course you're able to buy some of it, too.
iTunes


2. MusicZen

If your Music folder is a real mess, with MP3s scattered everywhere, then getting them properly organised can seem like a real challenge - until you run MusicZen.
MusicZen

3. MP3jam

There are plenty of YouTube search tools around, but MP3jam is a little different: instead of accessing videos, it's all about music.
MP3jam


4. Winamp

After 16 years of development, it's no surprise that Winamp is one of the most capable music players and managers around.The program supports 60+ audio and video formats. It can quickly scan your PC for audio files (or import your iTunes library), then organise your music in many different ways, you can create playlists, update and edit your MP3 tags, read more about your favourite artists and access thousands of free audio and video channels.

Winamp

5. MediaMonkey

ITunes is great, if you want to work with iOS devices. If you also have an Android phone or tablet, though - or you're just looking for a better organiser - then it could be time to give MediaMonkey a try.
MediaMonkey

6. Advanced Renamer

Advanced Renamer is an amazingly powerful tool for renaming, copying or moving files. If your MP3 library is a mess, then it can give your files new names from their audio tags, change the case of a file name, add or remove text, change a file's attributes or timestamps, maybe copy or move MP3's to new locations based on their tags (specific folders for that artist or album, say).
Advanced Renamer


7. Foorbar2000

If other MP3 organisers and players seem too bulky and complicated, you might prefer Foorbar2000.
Foorbar2000


8. Freemake Audio Converter

Just as its name suggests, Freemake Audio Converter is an excellent tool for converting audio files into a more useful format.
Freemake Audio Converter


9. MP3tag

Changing the tags of one MP3 file is easy (right-click, Properties > Details). When it's hundreds, maybe thousands of tracks, though, you'll need a tool like MP3tag.
MP3tag


10. Audacity

Audacity is a capable and feature-packed audio editor, yet is still relatively straightforward to use.
Import an MP3 and you'll see the usual waveform-type display; it's easy to zoom in and select the area you need, and then you can cut or delete it, perhaps copy or paste it elsewhere.
Audacity