... அதிசய ஆங்கில வாக்கியம் ...

“Pack my box with five dozen jugs of liquar” 
இது ஓர் அதிசயமான ஆங்கில வாக்கியம் ஆகும்! 
என்ன என்கிறீர்களா? மேற்கண்ட வாக்கியத்தில் ஆங்கில எழுத்துகள் 26ம் அடங்கி இருப்பதுதான் அந்த அதிசயம்.

Photo: ♥... அதிசய ஆங்கில வாக்கியம் ...♥

“Pack my box with five dozen jugs of liquar” 
இது ஓர் அதிசயமான ஆங்கில வாக்கியம் ஆகும்! 
என்ன என்கிறீர்களா? மேற்கண்ட வாக்கியத்தில் ஆங்கில எழுத்துகள் 26ம் அடங்கி இருப்பதுதான் அந்த அதிசயம்.

             www.facebook.com/message.nawsin
                ♥♥♥ ShAr YoUr FrIeNd ♥♥♥ 

-அன்புடன்-
S. முகம்மது நவ்சின் கான்.(99likes)