60 வருடமாக குளிக்காமல் இருந்தால் இப்படிதான் இருப்போம் பாத்துகோங்க !

இந்த மனிதர் தன்னை சுத்தம் செய்து கொண்டது 60 வருடங்களுக்கு முன்பு என்று கூறினால் நீங்கள் நம்பவா போகிறீர்கள் ! ஆனால் அதுதான் உண்மை !