உங்கள் Sim Card இல் அழித்த Text Messages, Call logs, இணை மீண்டும் Recovery செய்து எடுக்கலாம் இதோ !!


Data Doctor Recovery - Sim Card With Serial Key! இந்த மென்பொருளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது ??


This free to download program is highly used by forensic and investigation agencies because it generates reports in text format of your sim card information. Moreover, it has a printing option for a report of the retrieved information. It even allows you to rescue erased call lists including missed calls, received calls and all dialed numbers, messages in the inbox or output, lost messages, even if they have been erased from the memory of the SIM card; contact numbers and phone book directory.Once you download the program, with the assistance of a card reader of USB SIM, you can restore and make a backup of your information, accessing SMS options for text messages or for PhoneBook Number to the directories. Then, just choose a destination to save the information. This non- destructive utility has the capability to restore the call list that has recently been deleted. And for security reasons, retrieve of a sim card that is locked due to a wrong PIN Code is not possible.
These are some of the features of this program:


*You can use it with GSM/3G SIM of any country any network because the Advance sim card file rescue software reads them, whether the number of the card is in subscription status or not

*You do not require technical knowledge in order to use this tool

*Sim Card Data Recovery Software retrieve lost data in minutes

*With this tool you can get and save a full backup of your erased sim memory card

*Complete help file section with GUI facility.

http://adfoc.us/11112344549659


PASSWORD: googledotcom